மஹான் காகபுஜண்டர்

30/03/2018 அன்று மஹான் காகபுஜண்டர் அவதார தினத்தை முன்னிட்டு "ஸ்ரீ கருவூர் சித்தர் பீடம்" சார்பாக அம்பத்தூர் 'ஆனந்தம் முதியோர் இல்லத்தில்' மதியம் 12.00 மணிக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

ல்' மதியம் 12.00 மணிக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Social  Icon

SRI KARUVUR SIDTHAR PEETAM© 2017 . All rights reserved.